Javno zbiranje ponudb za oddajo opremljenega poslovnega prostora za izvajanje trgovinske dejavnosti v najem

28. 3. 2022 | Uncategorized

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb

za oddajo nepremičnine – opremljenega poslovnega prostora za izvajanje trgovinske dejavnosti v stavbi Čebelarskega centra Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

 

 1. Naziv in sedež najemodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

 1. Predmet oddaje v najem:

Opremljen poslovni prostor, Trgovina s skladiščem v Čebelarskem centru Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce.

Poslovni prostori, ki so predmet najema imajo ID znak 2155-1632-10 in obsegajo:

 • prodajno razstavni salon v neto uporabni površini 64,93 m2 in
 • skladiščni prostor v pritličju v neto uporabni površini 11,88 m2.

Poimenovanje trgovina s skladiščem se uporablja zgolj za potrebe tega javnega razpisa in ni uradno ime lokala.

Popis opreme, ki se nahaja v lokalu in je prav tako predmet najema je priloga tega javnega razpisa.

Souporaba skupnih prostorov je dovoljena za prostore, ki so vezani na opravljanje trgovinske dejavnosti.

 1. Mesečna najemnina

Izhodiščna  vrednost mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov, ki jih je dolžan plačevati najemnik, za poslovni prostor Trgovina s skladiščem v Čebelarskem centru Gorenjske, v skupni izmeri 76,81 m2 znaša 478,27 EURNajemnina za prodajno razstavni salon znaša 7,00 EUR/m2, kar za skupno 64,93 m2 znaša 454,51 EUR mesečno, najemnina za skladiščni prostor v pritličju pa znaša 2,00 EUR/m2, kar za 11,88 m2 znaša 23,76 EUR. DDV se v skladu z veljavno zakonodajo ne obračuna. Najemnino plača najemnik za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa, ki ga izda  najemodajalec  najkasneje do 8. (osmega) v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 15 (petnajst) dni od dneva izdaje računa.

 

 1. Pogoji za sodelovanje: 
 • sodelujejo lahko pravne in fizične osebe, ki imajo vsaj 2 leti registrirano dejavnost na področju trgovine,
 • ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,
 • zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.
 1. Drugi pogoji:
 • poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na področju trgovine, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja;
 • ponudnik mora najkasneje na dan 19.4.2022 plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 478,27 EUR. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Ljudske univerze Radovljica, št. SI56 0130 26030717688, sklic: SI99, z namenom: »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Trgovina ČRIC«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, in sicer tako, da se v primeru prekinitve najemne pogodbe najemnika na podlagi vplačane varščine oprosti plačila najemnine za zadnji mesec trajanja najemnega razmerja, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do najemodajalca in v primeru, da na poslovnem prostoru in opremi ni nastala škoda zaradi njegove neprimerne uporabe. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do najemodajalca oziroma da je na poslovnem prostoru ali opremi nastala škoda, mu varščina zapade na račun le-teh. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb;
 • ponudnik mora v trgovini zagotavljati ponudbo čebelarske opreme, čebelje pridelke, produkte s čebeljimi pridelki in spominke, povezane s čebelami in čebelarstvom,
 • ponudnik mora v trgovini zagotavljati degustacije medu tako za svoje stranke, kot za obiskovalce čebelarskega centra,
 • ponudnik nudi podporno okolje lokalnim čebelarjem, tako s prodajo čebelarske opreme, kot tudi z odkupom čebeljih pridelkov,
 • ponudnik izkazuje poznavanje čebelarstva, čebeljih pridelkov in čebelarske opreme,
 • ponudnik zagotavlja, da bo trgovina odprta vse dni v tednu, razen nedelj in praznikov,
 • ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem razpisu;
 • ponudnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje trgovinske dejavnosti in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja;
 • zaposleni ali pogodbeni delavci – morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela v trgovini;
 • najemnik je dolžan redno plačevati najemnino in obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (oz. druge ustrezne dajatve) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
 • najemnik je dolžan pričeti z izvajanjem trgovinske dejavnosti po dogovoru z najemodajalcem, predvidoma v maju 2022;
 • poslovni prostor se oddaja z osnovno opremo (oprema je navedena v popisu, ki je priloga tega razpisa) po načelu »videno – najeto«. Najemnik je dolžan poskrbeti za ostalo opremo trgovine v soglasju z najemodajalcem na svoje stroške, pri čemer bo oprema, ki jo bo sam zagotovil, njegova last;
 • najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic;
 1. V pisni ponudbi morajo ponudniki predložiti:
 • ponudbeno ceno mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti mesečne najemnine, določene v 3. točki tega razpisa;
 • izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno razvidno, da ponudnik vsaj 2 leti opravlja registrirano dejavnost na področju trgovine (izpis AJPES ali iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike);
 • izjavo z dokazili (reference) o ustreznih delovnih izkušnjah v zadnjih dveh letih (zaželene so reference s področja čebelarstva in trgovine s čebelarsko opremo);
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine;
 • izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja;
 • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ponudnika, ki ni starejše od 15 dni;
 • izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe;

 

 • ponudnik naj v svoji ponudbi na kratko predstavi svojo vizijo poslovanja trgovine za obdobje 5 let in ponudi kakšne dodatne ugodnosti, kar se bo upoštevalo pri ocenjevanju prejetih ponudb.

 

Ponudnik je dolžan spremljati spletne objave organizatorja javnega zbiranja ponudb, saj ta lahko objavi spremembe, ki jih je ponudnik pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati. Skrajni rok za spremembo in dopolnitev razpisne dokumentacije je 3 dni pred rokom za oddajo ponudbe. V primeru večjih sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije bo organizator javnega zbiranja ponudb podaljšal rok za oddajo ponudbe.

 

Šteje se, da je z oddajo ponudbe ponudnik seznanjen z vsemi pogoji tega javnega zbiranja ponudb, ter da jih v celoti in brez pridržkov sprejema.

 1. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za najem nepremičnine, trgovina ČRIC , NE ODPIRAJ. Rok: 22.4.2022 do 9.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca.
 2. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 22.4.2022 ob 10.00 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.

     Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene mesečne najemnine.

 1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bo komisija izbrala ponudnika na podlagi ponujene mesečne najemnine, predstavljene vizije poslovanja in referenc preteklih izkušenj.

Največje možno število točk je sto (100). Izbran bo ponudnik, ki bo v skupnem seštevku zbral največje število točk po naslednjih merilih:

 • Višina mesečne najemnine: do 60 točk

 

Število točk se izračuna po formuli:

T = 60 x C / Cmax

T = število točk

Cmax = najvišja prejeta ponujena mesečna najemnina

C = ponujena najemnina ponudnika, ki se ocenjuje

 

 • Predstavitev vizije poslovanja do 20 točk

 

Ponudnik, ki bo imel po oceni razpisne komisije najbolj izdelano  vizijo poslovanja kavarne (kakšna bo ponudba, kako naj bi potekalo sodelovanje s knjižnico…) dobi 20 točk, preostali pa padajoče glede na oceno komisije 15, 10, 5 in 0 točk.

V kolikor ponudnik vizije poslovanja ne bo predložil bo ocenjen z 0 točkami.

 

 • Reference ponudnika: do 20 točk

 

Ponudnik izkazuje poznavanje čebelarstva (npr. je čebelar…), ter ima izkušnje na področju trženja čebelarske opreme in čebeljih izdelkov, kar mora izkazati z ustreznimi dokazili. Šteje se, da je referenca pravne osebe glede poznavanja čebelarstva ustrezna, v kolikor pri njem zaposlena fizična oseba izkaže ustrezno poznavanje tematike čebelarstva.

Ponudnik, ki bo imel po oceni razpisne komisije največ ustreznih referenc dobi 20 točk, preostali pa padajoče glede na oceno komisije 15, 10, 5 in 0 točk. Ponudnik, ki ne bo izkazal referenc prejme 0 točk.

 1. Obravnava ponudb:

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala razpisna komisija, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka izbire.

Izbrani ponudnik bo moral v 8 delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, organizator pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.

 1. Informacije in pojasnila:
  e-naslov:  cebelarski.center@gmail.com
  tel. št: 031 628 499
  upravnica ČRICG: Špela Kalan Razinger
 2. Najemodajalec oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka oddaje poslovnega prostora trgovina ČRICG v najem, lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletnih straneh ČRICG, LUR in oglasni deski LUR.

Dostopnost