Iščemo novega najemnika za lokal

6. 11. 2019 | Pretekli dogodki

V najem dajemo opremljen gostinski lokal v čebelarskem centru Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce, v neto uporabni površini 39,42 m2 s pripadajočo zunanjo teraso, izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Cena mesečne najemnine je 275,94 €. DDV se v skladu z veljavnim Zakonom o DDV ne zaračuna.

Pogoji za sodelovanje: 

  • sodelujejo lahko pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost na področju gostinstva, zaželene izkušnje v gostinstvu vsaj 2 leti,
  • ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,
  • zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Prosilci pošljejo sovje vloge v 15 dneh od objave te namere na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni in ponudbi ter bo poslovni prostor oddan v najem najugodnejšemu ponudniku.

Informacije in pojasnila:
e-naslov:  cebelarski.center@gmail.com
tel. št: 031 628 499
upravnica ČRICG: Špela Kalan Razinger

Dostopnost