Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – čebelarske opreme v lasti Občine Radovljica

31. 1. 2022 | Uncategorized

Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – čebelarske opreme v lasti Občine Radovljica

 1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00

  2. Čebelarska oprema, ki je predmet prodaje:

  1. HOMOGENIZATOR Z GRETJEM IN MEŠALOM TER PODSTAVKOM kapacitete 600 kg – izhodiščna cena 5.460 EUR

  2. POL – AVTOMATSKA ETIKETIRKAzmogljivosti do 800 etiket / uro – izhodiščna cena 3.080 EUR

  3. OGREVALNA KOMORAza dekristalizacijo medu dim. 140 x 160 – izhodiščna cena 1.960 EUR

  4. NERJAVEČE ČISTILNO KORITO – izhodiščna cena 420 EUR

  5. NAPRAVA ZA OBRAČANJE SODOV – PREKUCNIK volumna sodov 200 l in 50 l – izhodiščna cena 2.240 EUR

  6. UNIVERZALNA NAMIZNA CENTRIFUGA – izhodiščna cena 1.225 EUR

  7. ELEKTRIČNI VILIČAR nosilnosti 1000 kg – izhodiščna cena 3.290 EUR

  Podrobnejši opisi navedene čebelarske opreme skupaj s fotografijami so na voljo v priloženem dokumentu.

  3. Pogoji za sodelovanje:

  V tem postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

  Zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

  Ponudnik mora najkasneje do ponedeljka, 28.2.2022, plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene opreme, za nakup katere daje ponudbo. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. SI56 0130 2010 0007 805, z namenom: »plačilo varščine – nakup čebelarske opreme«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

  4. Dodatni pogoji:

  Prodajajo se posamezni kosi čebelarske opreme. Za vsak kos opreme je potrebno dati svojo ponudbo.

  Ponudniki naj pošljejo svoje vloge na priloženem obrazcu v zaprti kuverti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za nakup čebelarske opreme z ustrezno številko opreme.

  Upoštevane bodo vse lastnoročno podpisane ponudbe, ki bodo po pošti prispele na naslov občine do vključno torka 1.3.2022. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini.

  Upoštevane bodo samo ponudbe, v katerih bodo cene enake ali višje od objavljene izhodiščne cene vsakega posameznega kosa čebelarske opreme. Izhodiščna cena je cena, ki vključuje tudi davek na dodano vrednost (DDV).

  Če bo za nakup posameznega kosa čebelarske opreme več ponudb, bo oprema prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. V kolikor bo občina prejela več enakovrednih ponudb za nakup istega kosa čebelarske opreme, bo s ponudniki naknadno izvedla dodatna pogajanja o ceni.

  Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 3.3.2022 ob 10.00 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri javnem odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, v kolikor ponudnika zastopajo. Izpolnjevati morajo PCT pogoj.

  Z najugodnejšimi ponudniki bodo v roku 15 dni po končani izbiri sklenjene prodajne pogodbe v skladu z določili Uredbe.

  Premičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, zato kakršnekoli morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

  Dodatne informacije glede postopka prodaje in javnega zbiranja ponudb zainteresirani prosilci dobijo pri Tanji Geltar, tel. št.: 04 537 23 19 ali e- naslov: tanja.geltar@radovljica.si , za informacije glede čebelarske opreme, ki je predmet prodaje in za ogled opreme pa lahko kontaktirajo Špelo Kalan Razinger na tel. št.: 031 628 499 ali e-naslov: cebelarski.center@gmail.com  .

  Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

  Številka: 4789-0007/2022
  Datum: 28.1.2022

Občina Radovljica

Župan Ciril Globočnik l.r.

PRILOGE:
Priloga 1: Podrobnejši opis opreme, ki je predmet prodaje, s priloženimi fotografijami
Priloga 2: Obrazec za oddajo ponudbe

Razpis na spletni strani Občine Radovljica je dostopen na povezavi: https://www.radovljica.si/objava/591295

Dostopnost