Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

19. 4. 2023 | Uncategorized

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,  kot upravljavec nepremičnine, na podlagi drugega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/2018; v nadaljevanju: Uredba) objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce v najem

 

Ljudska univerza Radovljica daje v najem opremljen poslovni prostor, in sicer:

 

 • Polnilnico s skladiščem v pritličju Čebelarskega centra Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

 

Poslovni prostori, ki so predmet najema imajo ID znak 2155-1632-8, se nahajajo v pritličju in obsegajo:

–           prostor za pripravo polnjenja v neto uporabni površini 18,65 m2 in

–           skladiščni prostor  v neto uporabni površini 12,21 m2.

 

Popis opreme, ki se nahaja v polnilnici s skladiščem in je prav tako predmet najema je priloga te javne objave.

 

Izhodiščna  vrednost mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov, ki jih je dolžan plačevati najemnik, za poslovni prostor polnilnica s skladiščem v Čebelarskem centru Gorenjske, v skupni izmeri 30,86 m2, znaša 154,97 EUR.

Najemnina za prostor za pripravo polnjenja znaša 7,00 EUR/m2, kar za 18,65 m2 znaša 130,55 EUR mesečno. Najemnina za skladiščni prostor znaša 2,00 EUR/m2, kar za 12,21 m2 znaša 24,42 EUR.

DDV se v skladu z veljavno zakonodajo ne obračuna. Najemnino plača najemnik za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa, ki ga izda  najemodajalec  najkasneje do 8. (osmega) v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 15 (petnajst) dni od dneva izdaje računa.

 

Ponudnik v vlogi navede svoje kontaktne podatke in kratko opiše dejavnost, ki jo bo opravljal v najetem poslovnem prostoru.

 

 

Pogoji za sodelovanje:

 • ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,
 • zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

 

Drugi pogoji:

 • poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas 5 let,
 • najemnik je dolžan redno plačevati najemnino in obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (oz. druge ustrezne dajatve) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
 • poslovni prostor se oddaja v najem z opremo, ki je navedena v popisu (priloga namere) po načelu »videno – najeto«. Najemnik je dolžan poskrbeti za ostalo opremo, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti, v soglasju z najemodajalcem in na svoje stroške, pri čemer bo oprema, ki jo bo sam zagotovil, njegova last;
 • najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic.

 

V prijavi na namero o sklenitvi pogodbe morajo ponudniki predložiti:

 • ponudbeno ceno mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti mesečne najemnine, ki skupaj znaša 154,97 EUR;

 

 • ponudnik naj v svoji ponudbi na kratko predstavi dejavnost, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru;

 

 • izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe;

 

 • izjavo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja.

 

Ponudnik je dolžan spremljati spletne objave Ljudske univerze Radovljica, saj ta lahko objavi spremembe, ki jih je ponudnik pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati. Skrajni rok za možne spremembe je 3 dni pred rokom za oddajo ponudbe.

 

Šteje se, da je s prijavo na objavljeno namero ponudnik seznanjen z vsemi pogoji te namere ter da jih v celoti in brez pridržkov sprejema.

 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bo komisija izbrala ponudnika na podlagi ponujene mesečne najemnine in predstavljene dejavnosti.

 

Največje možno število točk je sto (100). Izbran bo ponudnik, ki bo v skupnem seštevku zbral največje število točk po naslednjih merilih:

 

–           Višina mesečne najemnine: do 80 točk

 

Število točk se izračuna po formuli:

T = 80 x C / Cmax

T = število točk

Cmax = najvišja prejeta ponujena mesečna najemnina

C = ponujena najemnina ponudnika, ki se ocenjuje

 

–           Predstavitev dejavnosti: do 20 točk

 

Ponudnik, ki bo imel po oceni razpisne komisije najbolj izdelano  vizijo poslovanja (kakšna bo ponudba, kako naj bi potekalo sodelovanje s Čebelarskim centrom Gorenjske…) dobi 20 točk, preostali pa padajoče glede na oceno komisije 15, 10, 5 in 0 točk.

 

V kolikor ponudnik svoje dejavnosti ne bo predložil bo ocenjen z 0 točkami.

 

Upoštevane bodo pisne vloge, ki jih bo Ljudska univerza Radovljica prejela najkasneje do 8.5.2023 na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali na e- naslov: cebelarski.center@gmail.com.

 

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije ali ogled poslovnega prostora : Špela Kalan, tel.: 031/628 499.

 

Z najugodnejšim ponudnikom bo takoj po končani izbiri sklenjena najemna pogodba.

 

Ljudska univerza Radovljica lahko postopek oddaje poslovnega prostora v najem kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Mateja Rozman Amon l.r.

direktorica

 

 

  POPIS OPREME        
1. PULT , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine. Dimnezije : 40cm x 380cm, višina 90cm, spodaj vgrajena polica ( POZICIJA 1p ) m1 3,80 29.2.2012
 2. ODLAGALNI PULT , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine. Dimnezije : 60cm x 210cm, višina 90cm, spodnji del odprt  spodaj vgrajeni dve  polici ( POZICIJA 2p ) m1 2,10                  29.2.2012
 3. POMIVALNO  KORITO , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine. Dimnezije : 60cm x 160cm, višina 50cm, priključek za hladno in toplo vodo ( POZICIJA 3p ) m1 1,60                 29.2.2012
 4. POLICE za shrambo kozarcev , izdelava, dobava in montaža, izdelane iz RF pločevine. Dimnezije : 75cm x 130cm, višina 250cm, razmik polic je 47 cm         ( POZICIJA 4p ) m1 1,30                  29.2.2012
 5. DELOVNI PULT , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine, spodnji del odprt, spodaj dve polici . Dimenzije : 75cm x 160cm, višina 90cm,                  ( POZICIJA 5p ) m1 1,60 29.2.2012
 6. DELOVNI PULT , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine, vgrajeno pomivalno korito, skupaj z armaturo, spodnji zaprt z vrati, znotraj dve polici . Dimenzije : 60cm x 200cm, višina 90cm,               ( POZICIJA 6p ) m1 2,00 14.3.2012
 7. PODSTAVEK ZA HOMOGENIZATOR , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine,  spodnji zaprt z vrati, znotraj polica . Dimenzije : 95cm x 95cm, višina 75cm,      ( POZICIJA 7p ) m1 0,95 29.2.2012
 8. DELOVNI PULT , izdelava, dobava in montaža, izdelan iz RF pločevine, spodnji del odprt, spodaj dve polici . Dimenzije : 30cm x 200cm, višina 90cm,                  ( POZICIJA 5p ) m1 2,00 29.2.2012
9. TEHTNICA, 300 KG
Preciznost tehtanja 100g
Območje tehtanja od 0 g do 300 Kg
Velik LCD zaslon (z 1.9m kablom)
Tara Funkcija
Baterije in adapter
RS-232 podatkovni priključek
Avtomatski izklop (možnost programiranja)
Noge nastavljive po višini
Področje tehtanja 99 cm  x 76 cm
kpl 1,00 14.3.2012
10.  OGREVALNA KOMORA                       za dekristalizacijo medu. dim.  140 x 160, višina  160 cm, notranje dim. so 130 x 150 , višina 150 cm. Kapaciteta  ca. 1 sod /300 kg ali 8 – 12 polic po 25 kg medu. Moč grelca  3000 W, kpl 1,00 30.3.2012

 

Dostopnost